Khô

Nấm Hương sau khi thu hoạch được mang đi sấy khô để bảo quản được lâu hơn.

Nấm Hương sau khi thu hoạch được mang đi sấy khô để bảo quản được lâu hơn.

TÌm thấy 1 kết quả